Naujausi 20 patikrinimo klausimų B kategorijos praktikos egzaminui nuo 2024.03.01.

20 klausimų prieš praktinį važiavimą

Visi 20 klausimų vienoje vietoje.

Kviečiame susipažinti su automobiliais išsamiau.

Pateikiame atnaujintus 20 patikrinimo klausimų prieš važiavimą ir egzamino metu jums bus užduoti 3 klausimai atsitiktine tvarka. Juos parenka kompiuteris!

Atsakant į klausimus, nebereikės išlipti iš automobilio ir parodyti po variklio gaubtu. Atsakinėkite savais žodžiais, kad patys suprastumėte ką sakote, ir egzaminuotojui nekils papildomų klausimų.

1. Parodykite arba pasakykite, kaip užrakinamas ir atrakinamas vairo užraktas.

Atsakymas: (Variklis šiuo metu veikia) – Norint užrakinti centrinį vairo užraktą reikia išjungti (užgesinti) variklį ir ištraukti raktelį iš užvedimo spynelės, tuomet sukant vairą į kairę arba į dešinę pusę pasigirs trakštelėjimas ir vairo pasukti daugiau neis. Reiškia vairo užraktas pilnai užrakino vairą ir nebeleis pasukti vairo nei į kairę nei į dešinę pusę. Jei automobilis neturi užvedimo raktelio kai yra beraktė sistema tai užvedimo/išjungimo mygtuką spustelėjus išjungiamas (užgesinamas) variklis ir vairo užraktas pasiruošęs užrakinti vairą, atidarius ir uždarius vairuotojo dureles sukant vairą į kurią nors pusę pasigirs trakštelėjimas, reiškia vairo užraktas pilnai užrakino vairą ir jo pasukti daugiau neis arba galima užrakinti patį automobilį ir vairo užraktas taip pat užrakins vairą. (Variklis šiuo metu neveikia) – Norint atrakinti vairo užraktą reikia užvedimo raktelį įstatyti į užvedimo spynelę ir trumpais greitais judesiais sukinėjant į vairą kairę ir į dešinę tuo pačiu metu sukti užvedimo raktelį ir vairo užraktas atsirakins bei leis iškart užvesti variklį ). (Būna taip, kad nesukinėjant vairo neis net pasukti užvedimo raktelio, nes vairo užraktas įsitempęs – užrakinęs vairą, o kartais jo sukinėti net nereikia, nes vairo užraktas nėra įtemptas ir laisvai galima pasukti užvedimo raktelį). Jei automobilis neturi užvedimo raktelio tai spustelėjus užvedimo mygtuką kartu su numinta sankaba, vairo užraktas automatiškai atsirakina (gali būti pastebimas atsirakinimo metu vairo sujudėjimas jei prieš tai buvo vairas pilnai užsirakinęs ir įsitempęs) ir tuo pačiu metu iškart yra užvedamas variklis.

 1. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas.

Atsakymas: Patikrinimą atlikti reikia automobiliui stovint lygioje vietoje, prieš užvedant, kol automobilio variklis yra šaltas. Pirmiausia ištraukiame variklio alyvos matuoklę, ją nuvalome ir vėl įstatome į tą pačią vietą. Tuomet pakartotinai ją ištraukus apžiūrime kiek ji buvo panirusi į alyvą. Ant matuoklės yra atžymos MIN ir MAX, normalus variklio alyvos lygis yra tarp MIN ir MAX žymų.

 1. Parodykite arba pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas.

Atsakymas: Jeigu automobilis užvestas ir vairas sukasi į vieną ar kitą pusę labai lengvai, be didesnių pastangų, tai vairo stiprintuvas veikia. Esant neužvestam automobiliui vairas sukasi labai sunkiai, reikia daug fizinės jėgos, reiškia pats vairo stiprintuvas neveikia. Jei vairas sukasi sunkiai ir reikia daug fizinės jėgos esant užvestam varikliui, reiškia kad automobilyje nėra vairo stiprintuvo, arba jis sugedęs.

 1. Parodykite, kaip įjungiamas galinio lango šildymas.

Atsakymas: (Reikės įjungti) Norint įjungti galinio lango šildymą reikia paspausti šildymo mygtuką. Mygtukas yra prie viso salono šildymo, vėdinimo valdymo sistemos mygtukų. Jei salono šildymo sistema valdoma per multimediją tai mygtukas dažniausiai būna atskirai po multimedija. (Ant mygtuko nupieštas stačiakampis langas ir kylančios oro srovės – vingiuojančios rodyklės į viršų)

 1. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.

Atsakymas: Variklio aušinimo sistemos lygis tikrinamas po variklio gaubtu. Ten rasite specialų plastmasinį permatomą skysčio išsiplėtimo rezervuarą (bakelį). (dažnai su garų simboliu ant viršaus. O pats aušinimo skystis dažniausiai būna rausvos arba žalsvos spalvos). P.S. Hibridinis automobilis gali turėti du aušinimo sistemos išsiplėtimo bakelius – vienas vidaus degimo variklio aušinimui, antras bakelis elektrinio variklio sistemos aušinimui.

 1. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia stovėjimo stabdys.

Atsakymas: Įjungiame (užtraukiame) stovėjimo stabdį. Užtraukti reikia tiek kad bandant jį dar traukti darosi sunku ir reikalinga labai didelė jėga norint jį dar papildomai užtraukti, o jeigu yra elektrinė stovėjimo stabdžio sistema – įjungimas vyksta dažniausiai pakeliant stovėjimo stabdžio jungiklį aukštyn (kaip langą, kad norėtumėme uždaryti) arba gali būti paspaudžiamas stovėjimo stabdžio mygtukas kai kuriuose automobiliuose. Tuomet įjungus pirmą pavarą ar atbulinės eigos pavarą bandyti pajudėti ir jei jaučiamas stiprus stabdymas, reiškia stovėjimo stabdys pilnai veikia.

 1. Pasakykite, kur pilsite langų plovimo skystį.

Atsakymas: Langų plovimo skysčio rezervuaras yra po variklio gaubtu. Pats  visas bakelis dažnai akivaizdžiai nėra matomas, bet būna matomas pats bakelio dangtelis, kuris dažniausiai yra ryškiai mėlynos spalvos, būna ir juodos spalvos, bet bus su specialiu simboliu – lango ir ant jo bėgančiu skysčiu.

 1. Parodykite, kaip tikrinsite ar veikia priekinio ir galinio (jei yra) langų plovimo sistema.

Atsakymas: (Reikės parodyti) Langų apiplovimo svirtis yra dešinėje vairo pusėje, jei plovimo sistema veikia ją patraukus į save yra purškiamas langų plovimo skystis ir kartu valytuvais valomas priekinis langas. (Šią svirtį palaikyti patrauktą į save reikėtų apie 3-4 sekundes, kad būtų gerai nuplauti ir nuvalyti nešvarumai nuo priekinio lango, o ne išterliotas langas nuo per trumpo plovimo). (Sistema gali pilnai neveikti pasibaigus langų plovimo skysčiui ar esant jo nuotėkiui kai sistema nesandari, dėl užsikimšusių ar blogai sureguliuotų apiplovimo purkštukų, užšalusio skysčio, taip pat sugedus skysčio siurbliukui-pompai, arba esant valytuvų gedimui ir pan.) Galinio lango plovimo sistema įjungiama su ta pačia dešiniąja svirtimi. Įjungimo variantų yra keli priklausomai nuo automobilio modelio: 1 – pastūmus svirtį link automobilio priekio (t. y. nuo savęs ir laikant 3-4 sekundes), 2 –  pasukant šios svirties galiuką ir laikant jį pasuktą  3-4 sekundes, 3 – paspaudžiant mygtuką iš galo ant tos pačios svirties ir laikant 3-4- sekundes.

 1. Parodykite arba pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.

Atsakymas: (gali reikėti parodyti.)  Norėdami patikrinti ar veikia garsinis signalas, reikia paspausti ant vairo toje vietoje kur yra pavaizduotas garsinio signalo simbolis.

 1. Pasakykite, kaip nustatysite ar nėra gedimo stabdžių antiblokavimo sistemoje (ABS)?

Atsakymas: Apie stabdžių antiblokavimo sistemos gedimą mums praneš prietaisų skydelyje esanti kontrolinė lemputė ABS. Įjungus automobilio degimą prietaisų skydelyje užsidegs visos kontrolinės lemputės, tarp jų ir ABS sistemos, o po kelių sekundžių ABS lemputė turi užgesti ir tai reiškia, kad ABS sistemoje gedimo nėra ir ji funkcionuoja tinkamai. Jei po įjungto degimo kitos kontrolinės lemputės užgesta , o ABS kontrolinė lemputė ir toliau šviečia tai reiškia sistemoje yra gedimas ir sistema neveikia. Todėl užvedus variklį ABS lemputė toliau šviečia. Neveikiant stabdžių antiblokavimo sistemai stipraus stabdymo metu ratai bus blokuojami ir prarandamas valdymas vairu.

 1. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas.

Atsakymas: Tinkamas skysčio lygis turi būti tarp MAX ir MIN žymių, esančių ant stabdžių sistemos bakelio šono. Jei žymų ant rezervuaro nėra, apie skysčio trūkumą signalizuos automobilio prietaisų skydelyje esanti stabdžių sistemos kontrolinė lemputė.

 1. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai.

Atsakymas: (Automobilio degimas turi būti įjungtas arba užvestas variklis, kad posūkių signalai veiktų). Norėdami įjungti ir patikrinti posūkių signalą paspauskite posūkių svirtelę esančią kairėje vairo pusėje aukštyn arba žemyn. Įjungus posūkį žalios spalvos rodyklė – indikatorius prietaisų skydelyje rodys (mirksės normaliu ritmu), kuris posūkio signalas veikia ir tuo pačiu mirksi automobilio tos pusės posūkių lemputės. Jei įjungus posūkį kontrolinė lemputė prietaisų skydelyje mirksi greičiau nei įprastai tai reiškia kad sistemoje yra gedimas ir tai dažniausiai būna perdegusi tos pusės posūkio lemputė.

 1. Pasakykite, kaip patikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai.

Atsakymas: Stabdžių šviesos signalų tikrinimas vyksta vizualiai, nuspaudus stabdžių paminą turi užsidegti automobilio gale stop žibintų šviesos. Jeigu esu vienas tai nuspausti stabdžio pedalą pačiam ir tuo pačiu metu apžiūrėti ar šviečia stop žibintai pačiam yra sudėtinga, vienas kaip sprendimo būdas galėtų būti sunkesnio daikto uždėjimas ant stabdžio pedalo, o pačiam tuo metu galima išlipti apžiūrėti. Tamsiu paros metu patikrinti yra lengviau privažiuojant automobilio galu prie sienos ar kito vertikalaus statinio ir nuspaudus stabdžių pedalą pamatysime raudonos spalvos stabdžių šviesos signalų (žibintų) atspindį ant sienos ar to statinio. Jeigu nesate vienas, galima paprašyti kieno nors pagalbos, kad pažiūrėtų ar užsidega stop žibintai arba paprašyti, kad nuspaustų stabdžių pedalą kol patys apžiūrėsime ar veikia visi stop žibintai.

 1. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia darbinis stabdys.

Atsakymas: Darbinis (pagrindinis) stabdys laikomas techniškai tvarkingu, jeigu stabdžio pedalą paspaudus, jis nusileidžia ne daugiau kaip pusę savo eigos. Jeigu kaskart spaudžiant stabdžių pedalą, jis spaudžiasi iki galo, vadinasi stabdžiai yra sugedę ir toliau važiuoti negalima.

 1. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai.

Atsakymas: Įjungus degimą ar užvedus variklį įjungiant žibintus prietaisų skydelyje kartu su įjungtais žibintais užsidegs ir atitinkamos kontrolinės lemputės – tokios kaip gabaritinės, artimosios, tolimosios, priekinės priešrūkinės ar galinės priešrūkinės. Automobilio priekyje turi degti dienos šviesos arba gabaritinės, artimos ar tolimos šviesos, jeigu įrengti, turi degti priekiniai priešrūkiniai žibintai, automobilio gale – raudonos gabaritinės šviesos, stop žibintai, atbulinės eigos žibintas, galiniai rūko žibintai, jei tokie įrengti, ir numerio apšvietimas. Apie sugedusią ar perdegusią žibinto lemputę prietaisų skydelyje mums praneš kontrolinė lemputė jei tokia funkcija numatyta automobilio sistemoje, kitu atveju patikrinimas vyksta įjungus ir vizualiai apsižiūrėjus visus žibintus prieš kelionę.

 1. Pasakykite, kur ieškosite informacijos apie rekomenduojamą oro slėgį padangose.

Atsakymas: Informacinį lipduką su rekomenduojamu oro slėgiu padangose rasime atsidarę degalų pylimo dangtelį, kai kuriuose automobilių modeliuose šią informaciją galima rasti ant vairuotojo pusės statramsčio atsidarius automobilio dureles arba automobilio žinyne – techninėje knygoje.

 1. Pasakykite, kaip tikrinsite oro slėgį padangose.

Atsakymas: Paprasčiausias būdas yra patikrinti vizualiai apžiūrėjus padangas ir padanga neturėtų būti subliuškusi, o tikslesniam nustatymui naudojame manometrą. Atsukus padangos ventilio dangtelį, į patį ventilį įstatomas oro slėgio matavimo prietaisas – manometras. Spustelėjus jį į padangos ventilį ir kelias sekundes palaikius atleidžiame. Manometro skydelyje matysite koks yra oro slėgis padangoje. Gali būti ir užsukamas manometras ant padangos ventilio. Slėgis turi būti toks, koks yra nustatytas pagal reikalavimus kiekvienam automobiliui.

 1. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

Atsakymas: Paprasčiausiai padangų protektoriaus gylį galima įvertinti vizualiai apžiūrėjus ir matant, kad pats raštas , tie vadinami grioveliai yra gilūs ir gylio indikatorius dar giliai rašto viduje tai padangą naudoti dar tikrai galėsime. Padangos raštui nudilus iki indikatoriaus labiausiai nudulusioje vietoje, tai dažniausiai būna kraštai, reiškia yra pasiekta riba ir toliau važinėti tampa pavojinga su tokiomis padangomis ir tikslesniam įvertinimui naudojamas specialus rašto gylio matuoklis, taip pat galima pasinaudoti slankmačiu arba paprasčiausia liniuote, matuojamas griovelio gylis ir toje vietoje kurioje labiausiai nudilęs rašto gylis.

(Padangų protektoriaus rašto gylis turėtų būti ne mažesnis nei 1.6mm vasarą ir ne mažesnis 3mm žiemą).

 1. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė tinkama saugiai važiuoti.

Atsakymas: Vizualiai apžiūrėjus padangas, jos turėtų būti nudilusios tolygiai pats padangos protektorius neturėtų būti nudilęs žemiau nustatytų normų ( vasarinė ne mažiau 1.6 mm., žieminė ne mažiau 3 mm.) yra rašto gylio indikatoriai, pagal kuriuos galima greit nustatyti ar dar pakanka rašto gylio saugiam važiavimui. Padangos taip pat turi būti be gumbų, atplaišų ar įtrūkimų. Taip pat įvertiname ar padangos nesubliuškę (ar ne minkštos). Senos padangos gali taip pat kelti pavojų saugiam važiavimui, nes sena padanga praranda savo gerąsias savybes ir bėgant laikui ji kietėja bei mažėja jos sukibimas su kelio danga ir didėja tikimybė, kad ji gali sprogti tiesiog važiuojant. Ant padangos rasime pagaminimo metus ir mėnesį. ( Jei paklaustų kokia padanga jau sena, tai galima sena ją laikyti tikrai kai jai yra 6-7 metai ir daugiau)

 1. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia avarinė šviesos signalizacija.

Atsakymas: Avarinės šviesos signalizacijos tikrinimas vyksta vizualiai, kai ji yra įjungta. Norėdami įjungti avarinę šviesos signalizaciją, nuspausime avarinio signalo jungiklį (raudonas ar juodas mygtukas su trikampio simboliu). Įjungus avarinį signalą prietaisų skydelyje mirksės kartu abiejų posūkių kontrolinės lemputės. Išlipus iš automobilio ir apėjus jį, pamatysime kad visos keturios posūkių lemputės mirksi kartu. Norėdami išjungti avarinį signalą, vėl reikės nuspausti jungiklį.

Priminimas

Jei reikės išlipti iš automobilio, nepamirškite prieš išlipant įjungti (užtraukti) rankinį stovėjimo stabdį.


Sėkmės egzamine !
Jei tau padėjo mūsų patarimai, sek mus Facebook paskyroje: vairavimo mokykla Jonvaira.